Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób wypożyczenia, wypożyczenia z opcją zakupu oraz zakupu zabawek za pośrednictwem strony internetowej www.lulkowo.pl prowadzonej przez spółkę Rent a Toy z siedzibą w Warszawie.

DEFINICJE

Podane poniżej wyrażenia, zaczynające się wielkimi literami, w liczbie pojedynczej i mnogiej, oznaczają:

Rent a Toy Sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 12/3, kod pocztowy 02-972, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636902 , NIP 9512419089 REGON 365395406 , tel. 660900851, adres e-mail sklep@rentatoy.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która poprzez rejestrację w Wypożyczalni Internetowej zaakceptowała Regulamin i korzysta z możliwości składania Zamówień. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wypożyczalnia Internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.lulkowo.pl prowadzona przez Rent a Toy Sp. z o.o., za pośrednictwem której Klienci mogą składać Zamówienia.

Zabawki – nowe i używane zabawki będące własnością Firmy Rent a Toy Sp. z o.o., zaprezentowane przez firmę Rent a Toy Sp. z o.o. odbiorcom i potencjalnym Klientom w Wypożyczalni Internetowej. Zabawkami mogą być w szczególności: dmuchawce, domki plastikowe, pojazdy, klocki, gry, tunele.

Zamówienie – oferta składana przez Klienta, zmierzająca do zawarcia umowy wypożyczenia lub sprzedaży Zabawki z Firmą Rent a Toy Sp. z o.o., składana poprzez wypełnienie formularza zamówienia w Wypożyczalni Internetowej.

Konto Klienta (Moje Konto) - baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych Zamówień, historię Zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Wypożyczalni Internetowej, dane dotyczące płatności.

Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności internetowych. Szczegółowe dane dotyczące Operatorów Płatności znajdują się pod adresem www.przelewy24.pl.

Preautoryzacja - operacja polegająca na możliwości czasowego zablokowania – na poczet późniejszych płatności – środków na rachunku Klienta.

Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Odbiór – wydanie Zabawki Klientowi przez kuriera lub pracownika Firmy Rent a Toy Sp. z o.o., w terminie i w miejscu wskazanym w Zamówieniu, w stanie kompletnym, potwierdzone podpisanym dokumentem, takim jak potwierdzenie odbioru, list przewozowy.

Zwrot – wydanie Zabawki przez Klienta kurierowi lub pracownikowi Firmy Rent a Toy Sp. z o.o., w stanie kompletnym, w terminie i miejscu wynikającym z Zamówienia potwierdzone dokumentem, takim jak potwierdzenie nadania, list przewozowy.

Okres Wypożyczenia – czas pomiędzy Odbiorem a Zwrotem.

Siła Wyższa - zdarzenie nagłe, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, ani się przed nim zabezpieczyć, które uniemożliwia (w całości lub części) wykonanie zobowiązań umownych. Do działań siły wyższej należą w szczególności: pożary, powodzie, ataki terrorystyczne, działania wojenne, etc.

Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 1 ZAWARCIE UMOWY

 1. Wszelkie informacje dotyczące Zabawek, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Wypożyczalni Internetowej, kierowane przez firmę Rent a Toy Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych Klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert zawarcia umowy.

 2. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Wypożyczalnia Internetowa przesyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy Rent a Toy Sp. z o.o. o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa wypożyczenia i/lub sprzedaży.

 3. Klient zawiera z Firmą Rent a Toy Sp. z o.o. umowę, o której mowa w ust. 2 powyżej, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w przyjętym Zamówieniu.

§ 2 ZAMÓWIENIA

 1. Do składania Zamówień w Wypożyczalni Internetowej niezbędne jest posiadanie Konta Klienta, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zaakceptowanie Regulaminu.

 2. Zamówienia można składać na Zabawki będące na stanie Wypożyczalni Internetowej i które nie zostały wcześniej zarezerwowane.

 3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Wypożyczalni Internetowej, kompletuje Zamówienie wybierając Zabawki, którymi jest zainteresowany. Dodanie Zabawki do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "KUP/WYPOŻYCZ/WYPOŻYCZ I KUP” pod daną Zabawką prezentowaną w Wypożyczalni Internetowej. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia, składa Zamówienie wybierając w Wypożyczalni Internetowej przycisk „ZAMAWIAM” a następnie uzupełnia Zamówienie o dane wskazane w ust. 4 poniżej. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Firmy Rent a Toy Sp. z o.o., Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną Zabawkę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową wypożyczenia lub zakupu.

 4. Klient zobowiązany jest wskazać w Zamówieniu następujące dane:

 1. sposób, termin oraz miejsce Odbioru i Zwrotu,

 2. nazwę i ilość Zabawek,

 3. dane karty płatniczej w razie wyboru płatności kartą płatniczą.

 1. W razie chwilowej niedostępności Zabawki z powodu jej wcześniejszego zarezerwowania, Klient może wybrać opcję powiadomienia w Koncie Klienta/drogą e-mailową/smsem o ponownej dostępności Zabawki.

§ 3 ODBIÓR I ZWROT

 1. Odbiór i Zwrot są realizowane w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 na terytorium Polski.

 2. Koszt Odbioru i Zwrotu Zabawki, który obciąża Klienta wskazany jest w Zamówieniu.

 3. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dokonanie przedpłaty w wysokości wskazanej w Zamówieniu oraz dokonanie Preautoryzacji na poczet późniejszych płatności.

 4. Klient odbierając Zabawkę zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny i kompletność Zabawki oraz jej opakowania. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń Klient powinien niezwłocznie zgłosić stwierdzone braki lub uszkodzenia Firmie Rent a Toy Sp. z o.o..

 5. Klient podpisując dokument Odbioru, potwierdza, że otrzymał Zabawkę pozbawioną wad, zgodną z Zamówieniem i w dobrym stanie technicznym.

 6. Wady i uszkodzenia, które można było rozpoznać w czasie oględzin, a które w istotny sposób ograniczają korzystanie z Zabawki zgodnie z jej przeznaczeniem, nie mogą być kwestionowane, jeżeli nie zostały podane Firmie Rent a Toy Sp. z o.o. do wiadomości niezwłocznie po ich wykryciu.

 7. Wraz z Zabawką wydawana jest dokumentacja, w tym instrukcje producenta, niezbędne do prawidłowej eksploatacji Zabawki.

 8. W czasie do 20 % Okresu Wypożyczenia przed zakończeniem Okresu Wypożyczenia Klient zostanie powiadomiony w Wypożyczalni Internetowej w Koncie Klienta, w szczegółach danego Zamówienia/e-mailem/smsem o terminie zakończenia Okresu Wypożyczenia z informacją, że niezwrócenie Zabawki w terminie i miejscu Zwrotu wskazanym w Zamówieniu spowoduje automatyczne przedłużenie wypożyczenia na kolejny okres wskazany w Zamówieniu na takich samych warunkach.

 9. Jeżeli Klient nie zwróci Zabawki po upływie kolejnych automatycznych Okresów Wypożyczenia ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, a pobieranie kolejnych opłat przez Firmę Rent a Toy Sp. z o.o. stanie się niemożliwe, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

§ 4 PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny wypożyczenia i zakupu Zabawek zamieszczone w Wypożyczalni Internetowej:

 1. podawane są w złotych polskich,

 2. zawierają podatek VAT,

 3. nie zawierają kosztów Odbioru i Zwrotu.

 1. Płatność za wypożyczenie lub zakup Zabawki oraz za Odbiór i Zwrot (w razie wypożyczenia) dokonywane są z góry przed realizacją Zamówienia, za pośrednictwem systemów płatności on-line Operatora Płatności (przedpłata).

 2. Firma Rent a Toy uprawniona jest do pobrania z karty płatniczej Klienta następujących opłat w przypadku:

 1. automatycznego przedłużenia Okresu Wypożyczenia, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu – w takiej samej wysokości jak za poprzedni Okres Wypożyczenia;

 2. niezwrócenia Zabawki w terminie Zwrotu w razie wypożyczenia Zabawki z opcją automatycznego zakupu, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. c Regulaminu - w wysokości ceny zakupu Zabawki;

 3. zabrudzenia, uszkodzenia lub utraty Zabawki lub jej części, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. k) oraz § 7 ust. 2-4 Regulaminu – w wysokości ceny naprawy lub wartości Zabawki lub jej części.

 1. W odniesieniu do Zamówień, których wartość przekracza tysiąc złotych, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na Preautoryzację na poczet kaucji, w wysokości wartości Zabawki wskazanej w Wypożyczalni Internetowej. Kaucja zablokowana na karcie płatniczej Klienta wygasa w terminie dwóch dni od daty Zwrotu..

 2. O pobraniu opłaty, o której mowa w ust. 3 lit. b) i c) powyżej oraz o zatrzymaniu kaucji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Klient zostanie poinformowany przez Firmę Rent a Toy Sp. z o.o. w Wypożyczalni Internetowej w Koncie Klienta, w szczegółach danego Zamówienia/drogą mailową/smsem.

 3. Płatności przy użyciu karty płatniczej lub szybkim przelewem z rachunku bankowego oraz Preautoryzacja mogą być dokonywane wyłącznie przez Klienta będącego właścicielem rachunku bankowego lub uprawnionego do posługiwania się kartą, przy użyciu których płatność lub Preautoryzacja jest dokonywana.

 4. Ewentualny koszt wykonania przelewu z rachunku bankowego Klienta na rachunek bankowy Firmy Rent a Toy Sp. z o.o. ponosi Klient.

 5. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Wypożyczalnię Internetową potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od Operatora Płatności.

 6. Szczegółowe zasady dokonywania płatności dokonywanych kartą płatniczą lub szybkim przelewem elektronicznym znajdują się w regulaminach na stronie internetowej Operatora Płatności.

 7. Firma Rent a Toy Sp. z o.o. może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w uzgodnionym przez strony Zamówieniu.

 8. Zawierając umowę wypożyczenia lub zakupu z Wypożyczalnią Internetową i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysłanie na wskazany adres email lub udostępnienie faktur przez Wypożyczalnię Internetową w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. Poz. 710 z późń. zm.).

 9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Wypożyczalni Internetowej do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Wypożyczalnia Internetowa przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura, jednakże w takim przypadku Firma Rent a Toy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami związanymi z wysyłką faktury w wersji papierowej.

 10. Wypożyczalnia Internetowa wystawi fakturę w momencie wysyłki Zamówienia z magazynu. Wypożyczalnia Internetowa wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie zamieszczona w Wypożyczalni Internetowej w Koncie Klienta, w szczegółach Zamówienia, którego faktura dotyczy.

§ 5 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Firmę Rent a Toy Sp. z o.o. do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Wypożyczalni Internetowej, zwrot ten następuje w następujących terminach:

 1. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Wypożyczalnię Internetową;

 2. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w § 10 ust. 6 Regulaminu;

 1. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za Zamówienie chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Wypożyczalnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 3. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Wypożyczalnię Internetową w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie zamieszczona w Wypożyczalni Internetowej w Koncie Klienta, w szczegółach Zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.

§ 6 SPOSÓB KORZYSTANIA

 1. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat prawidłowej eksploatacji Zabawki, zobowiązuje się do dbałości o Zabawkę, korzystania z niej w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zgodnie ze wskazówkami Firmy Rent a Toy Sp. z o.o. i instrukcjami producenta.

 2. Klient korzysta z Zabawki na swoją odpowiedzialność. 

 3. Klient nie może bez zgody Firmy Rent a Toy Sp. z o.o. czynić w Zabawce jakichkolwiek zmian.

 4. Użyczenie Zabawki osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania warunków Regulaminu,

 2. przekazywania Firmie Rent a Toy Sp. z o.o. poprawnych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz ich aktualizacji,

 3. Odbioru i Zwrotu Zabawki w terminie i miejscu wskazanym w Zamówieniu,

 4. korzystania z Zabawki zgodnie z jej przeznaczeniem,

 5. korzystania z Zabawki wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego, chyba, że strony w Zamówieniu ustalą inaczej,

 6. niezwłocznego zgłoszenia Firmie Rent a Toy Sp. z o.o. problemów związanych z korzystaniem z Zabawki,

 7. niezwłocznego poinformowania Firmy Rent a Toy Sp. z o.o. o fakcie uszkodzenia lub utraty Zabawki lub jej części,

 8. zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonej Zabawce bez zgody Firmy Rent a Toy Sp. z o.o.,

 9. dołożenia wszelkich starań celem zabezpieczenia Zabawki przed utratą lub zniszczeniem,

 10. zwrócenia Zabawki w stanie kompletnym, czystej, nieuszkodzonej i sprawnej technicznie,

 11. pokrycia ewentualnych kosztów czyszczenia.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie Zabawki, jej uszkodzenie i zdekompletowanie. Klient zobowiązuje się do zwrotu ceny naprawy Zabawki lub jej części.

 2. Jeżeli uszkodzenia Zabawki lub jej części będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna, Klient zobowiązuje się do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zniszczonej Zabawki lub jej części.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę Zabawki lub jej części, na skutek okoliczności za które Klient ponosi odpowiedzialność, w tym kradzież lub zgubienie. Klient zobowiązuje się do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość utraconej Zabawki lub jej części.

 4. Firma Rent a Toy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji Zabawki.

 5. Przypadki działania Siły Wyższej zwalniają strony z obowiązku wykonania świadczenia na czas trwania utrudnień i w zakresie ich działania, również wówczas, jeśli wydarzenia te prowadzą do trwałej niemożności wykonania świadczenia.

 6. Wypożyczalnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

§ 8 PRAWO ZAKUPU

 1. Klient może zakupić Zabawkę w następujący sposób:

 1. bez jej wcześniejszego wypożyczania (zakup bezpośredni) lub

 2. zaznaczając w Zamówieniu opcję automatycznego zakupu Zabawki po upływie Okresu Wypożyczenia (zakup automatyczny).

 1. Zakup Zabawki następuje na podstawie cen wskazanych w Wypożyczalni Internetowej.

 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta:

 1. W razie zakupu bezpośredniego – z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Firmę Rent a Toy Sp. z o.o.;

 2. W razie zakupu automatycznego – z chwilą bezskutecznego upływu terminu Zwrotu.

 1. W przypadku niezapłacenia ceny zakupu lub niedotrzymania przez Klienta terminów spłat zgodnych z umową sprzedaży, umowa sprzedaży przestaje obowiązywać, a Klient w tym wypadku zobowiązany jest zwrócić Zabawkę Firmie Rent a Toy Sp. z o.o. oraz zapłacić Firmie Rent a Toy Sp. z o.o. opłatę za cały okres przetrzymywania Zabawki według cen jak za wypożyczenie Zabawki.

 2. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do zakupu Zabawki.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Wypożyczalnia Internetowa zobowiązana jest do dostarczenia Zabawek bez wad.

 2. W przypadku zakupu Zabawki w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Wypożyczalni Internetowej z tytułu rękojmi.

 3. Klient może zgłosić reklamację z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 4-6 Regulaminu.

 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonej Zabawki z Zamówieniem, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Firmie Rent a Toy Sp. z o.o.. Firma Rent a Toy Sp. z o.o. zobowiązana jest niezwłocznie dostarczyć Klientowi Zabawkę zgodną z Zamówieniem.

 5. W przypadku stwierdzenia wady zakupionej Zabawki nowej i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty Odbioru Zabawki i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady Zabawki.

 6. W odniesieniu do zakupionych Zabawek używanych, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy przysługują przez okres 1 (jednego) roku od dnia Odbioru Zabawki Konsumentowi, zgodnie z art. 568 ust.1 Kodeksu cywilnego.

 7. Zabawki mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient po zakupieniu Zabawki może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

 8. Konsument po zakupieniu Zabawki może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od Firmy Rent a Toy Sp. z o.o. z tytułu rękojmi.

 9. Konsument chcący skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Firmy Rent a Toy Sp. z o.o., powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny w Wypożyczalni Internetowej pod adresem www.lulkowo.pl, a następnie odesłać Zabawkę do Wypożyczalni Internetowej wraz z żądaniem reklamacyjnym.

 10. Wypożyczalnia Internetowa niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowaną Zabawką i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 11. Wadliwą Zabawkę Klient powinien dostarczyć firmie Rent a Toy Sp. z o.o. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją. Wadliwą Zabawkę Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony Zabawki podczas transportu.

 12. Zabawka powinna zostać przysłana kompletna, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na jej funkcjonalność lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady Zabawki lub niezgodności z umową.

 13. Wypożyczalnia Internetowa jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Konsument wiedział o wadzie Zabawki w chwili zawarcia umowy sprzedaży z Wypożyczalnią Internetową.

 14. Firma Rent a Toy Sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. Poz. 827), Konsument, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 2. obejmuje wiele rzeczy, które są odbierane/dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 3. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 4. dla pozostałych umów -od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być złożone zgodnie z wzorem formularza zwrotu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. Poz. 827).

 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Zabawkę do Wypożyczalni Internetowej niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Zabawki przed jego upływem.

 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. Zabawki powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Zabawką mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Firma Rent a Toy Sp. z o.o. wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta.

 1. Wypożyczalnia Internetowa dokonuje zwrotu należności za zwróconą Zabawkę w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 Regulaminu. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. Poz. 827 z późń. zm.) Wypożyczalnia Internetowa może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 Poz. 922) Rent a Toy Sp. z o.o informuje, że:

 1. Zakładając Konto Klienta oraz składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma Rent a Toy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres ul. Sarmacka 12/3.

 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji Zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę - w celach marketingowych.

 4. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi Firmie Rent a Toy Sp. z o.o. realizację Zamówienia.

 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 7. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 Poz. 922) Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 wyżej wymienionej ustawy, Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka prywatności Wypożyczalni Internetowej.

 9. dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 Poz. 922) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 12 NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Wypożyczalnię Internetową w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Wypożyczalni Internetowej.

 2. Newsletter będzie wysyłany na:

 1. adres e-mail lub/i

 2. numer telefonu

podany przez Klienta podczas procesu Konta Klienta lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

 1. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje Konto” (odnośnik Newsletter).

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt z Wypożyczalnią Internetową, jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego w Wypożyczalni Internetowej

 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.lulkowo.pl powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku) PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Firma Rent a Toy Sp. z o.o. uprawniona jest do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.lulkowo.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 4. Wypożyczalnia Internetowa wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Wypożyczalni Internetowej. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Wypożyczalnia Internetowa to:

 1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania Wypożyczalni Internetowej umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

 2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu Wypożyczalni Internetowej.

 3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

 1. Klient ma możliwość korzystania z Wypożyczalni Internetowe bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Wypożyczalni Internetowej nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Regulaminu pomiędzy Firmą Rent a Toy Sp. z o.o. a Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Firmy Rent a Toy Sp. z o.o.

 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.